Grupptalan angående innehav av värdepapper i Northland Resources

Innehållet på denna sida har inte godkänts av domstolen och utgör inte heller juridisk rådgivning, utan syftar enbart i att delge allmän information. 

Viktigt meddelande

På måndag den 8 december, 2014, ansökte Northland Resources S.A om konkurs. Nyheter om beslutet kan hittas här.
Rådet överlägger för närvarande nästa lämpliga steg i processen i att driva ärendet framåt. 

 

Ärendets natur

Den 1 augusti 2013 ingav Harrison Pensa LLP en föreslagen grupptalan (class action) mot Northland Resources S.A (“Northland”) och vissa av dess ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

Grupptalan har väckts på uppdrag av de personer och enheter som förvärvat värdepapper i Northland mellan April 1, 2012 och 23 januari, 2013 (Klassificeringsperioden). Åtgärden åberopar bland annat att de tilltalade under klassificeringsperioden gjort förvrängningar och försummelser med avseende på kostnadsöverskridanden av Kaunisvaara-projektet.

Ärendets status

Parterna i denna tvist har nått ett Moratorie- och Förädlingsavtal. Förädlingsavtalet skyddar klassens position mot preskriptionstider enligt Ontarios Säkerhetslagar. Moratorieavtalet begränsar medverkan för vissa svarande i processen och åberopar tvistupphör emot dem för aktuellt ändamål utan att det påverkar möjligheten att de kan engagera sig i tvisten igen i framtiden om det skulle behövas. Syftet med avtalet är att skydda klassernas intresse och att effektivisera och fokusera tvister avseende kärnanklagelserna som har förts fram.

En kopia av domstolbeslutets godkännande av Moratorie- och Förädlingsavtalet kan läsas här.

Parterna är i färd med att schemalägga ett Certifieringsförslag och IFP enligt Ontarios Säkerhetslagar.

Ytterligare detaljer om utvecklingen av denna åtgärd kommer att publiceras på denna webbplats när dessa uppstår.

Domstolsdokument (English)

Klassmedlemskap

Personer som tror att de kan vara medlemmar av den föreslagna klassen uppmanas att kontakta Harrison Pensa LLP för ytterligare information. Förfrågningar skall riktas till Anni Stimac på telefonnummer 1-800-263-0489 ext. 759 eller via e-post till .